Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva


  • 05.10.2016
  • Praha

 

Akciová společnost Asseco Solutions, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771, IČ 64949541, dále jen „společnost“,

tímto zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 27. 9. 2016, které zní:

Veškeré listinné akcie české společnosti Asseco Solutions, a.s. se přeměňují na zaknihované akcie. Lhůta k odevzdání akcií společnosti bude dva měsíce, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty určí představenstvo české společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. Představenstvo provede veškeré další kroky nezbytné k realizaci zaknihování dosavadních listinných akcií bez zbytečného odkladu.

Toto rozhodnutí bylo realizováno formou změny stanov společnosti a je obsaženo v zápisu NZ 335/2016 ze dne 27. 9. 2016, sepsaném JUDr. Ivou Šídovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Platnéřská 6.

Vedle zveřejnění v Obchodním věstníku bude rozhodnutí uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zasláno akcionářům na adresu podle seznamu akcionářů.

 

Výzva akcionářům

Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií společnosti, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnuti v Obchodním věstníku. Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Po převzetí listinných akcií společnost vystaví akcionáři potvrzeni o jejich převzetí.

Každý akcionář je povinen při odevzdání listinných akcií společnosti sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Nemá-li akcionář majetkový účet, zřídí si jej v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníka CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry), jejichž seznam účastníků je uveden na URL www.cdcp.cz.

Odevzdá-li akcionář společnosti listinné akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akcii dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 5529 odst. 1 zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, a po jejím vyhlášeni upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za neplatné.

Na žádost společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty akcionářů uvedené v žádosti. Žádost společnost podá po uplynutí lhůty uvedené v prvém odstavci této výzvy, nejpozději po uplynutí dodatečné lhůty podle odstavce předchozího. Žádost je společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud jí budou odevzdány všechny listinné akcie.

Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcii vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily.

Praha, 5. 10. 2016

 

Představenstvo Asseco Solutions, a.s.